Contoh Sastra Bugis dan Maknanya

299

Dalam bentuk seni :

Senge’ka golla, na u`senge`ki kaluku, na to` sirampe ri` manennungeng.

Narekko massarakki bajae sangadie, napoleiki uddani congaki ribitarae,
tosiduppa mata riketengnge.

Rekko pale maeloki missengi karebakku, takkutanangi pasekku ri anging labu kessoe.

Engkatu bunga-bunga sitakke utanengakki, narekko makelle’i daunna tabollorangmanika kasi nasaba wae mata. Sarekkoammnengi engka mancaji passengereng pallawa uddani.

Dalam bentuk Paseng / Pesan / Papparengngerang

Engngerangngi duwae – alupaiwi duwae :
– Engngerangngi pappedecenna tau laingnge lao rialemu.
– Engngerang toi pappeja’mu lao ripadammu tau.
– Alupaiwi pappejana padammu tau lao rialemu.
– Alupai toi pappedecemmu lao ripadammu tau.

Artinya :
Ingat dua hal dan lupakan dua hal ;
– Ingatlah kebaikan orang lain terhadap dirimu.
– Ingat juga keburukan dirimu terhadap orang lain.
– Lupakan kebaikan kamu terhadap orang lain.
– Lupakan juga keburukan orang lain terhadap dirimu.

Patampuangeng murennuangngi,
Seuwani awaraningengnge, maduanna accae,
matelluna asugirengngi,
maeppana darae.

Apa’ aju tabu’e seddi sikuwae. Iya aju tabu’e Tellu onrong de_sa tu naonroi madeceng.

Ritaro ritanae nanrei bebbu’e, ritaroi ri uwae’i masigai atamang,
Ritaroi ri apie masigai puppu.

Artinya:
Jangan berharap kepada empat jenis yaitu ;
Pertama; keberanian,
kedua; kepintaran, ketiga;kekayaan.
keempat derajat/keturunan.

Sebab keempat ini adalah umpama kayu lapuk. Adapun kayu lapuk tak bisa disimpan dengan baik. Di tanah dimakan rayap. Di simpan di air akan terendam basah. Disimpan di api cepat habis terbakar.

Eppai pasalewangengngi seddie tau, iyanaritu :
– Teppalaloengngi ada-ada masala naewae situdangeng.
– Teppaliwengiengiengngi gau’ sitinajae.
– Moloiwi roppo roppo’ narewe’ paimeng.
– Molai laleng namatike’

Artinya :
Ada empat hal yang membuat orang selamat ;
– Tidak menyinggung dengan kata-kata sesamanya yang duduk.
– Tidak melampaui batas kewajaran
– Menemui jalan buntu, dia kembali
– Melewati sebuah jalan, dia hati-hati.

Baca Juga :  Apakah Fungsi Pers ?

Eppa’i uwangenna paramata matappae :
Sewuwani teppe’e
Maduanna issengnge
Matellunna gau pattujue
Maeppanna sirie

Artinya :
Ada empat permata yang memancarkan cahaya pada anak cucu nabi Adam :
Pertama : iman dan kepercayaan
Kedua : pengetahuan
Ketiga : perbuatan baik
Keempat: harga diri

Ceko riyala sanreseng
Pajaneng temmalampe’
Riala pakkawaru.
Lempu riala sanreseng
Pajaneng masumange’
Madeceng laona

Artinya :
Jika sifat curang dijadikan pedoman (sandaran)
Tentulah takkan mungkin lestari
Untuk dijadikan pengharapan
Jika kejujuran dijadikan pedoman (sandaran)
Tentulah akan menjadi sesuatu yang indah
Segala sesuatunya akan baik

Uwappasengenngi makkatenning ri limaé akkatenningeng, iyanaritu :
Mammulanna, ada tongenngé,
Maduana, lempu-é,
Matellunna, gettengngé,
Maeppana, sipakataué,
Malimanna, mappesonaé ri pawinru séuwaé,

Artinya :
Aku memesankan berpegang pada lima pegangan, yaitu :
Pertama, perkataan yang benar,
Kedua, kejujuran,
Ketiga, keteguhan pada keyakinan,
Keempat, saling menghargai sesama manusia,
Kelima, berserah diri kepada pencipta yang tunggal.
Paddioloiwi nia’ madeceng ritemmaddupana sininna gau’e.

Artinya :
Dahuluilah dengan niat yang baik sebelum terlaksananya semua perbuatan.
– Aja’ mumatelleng poadangngi rahasiya makkunraimmu,
– Aja’ mumatelleng sanre ri tosugi mammula menre’e.
– Akkalitutuiwi majjowa ri arung maloloe.
– Aja mutonangi lopi wati sewalie.

Artinya :
– Hati-hati jika membuka rahasia pada isterimu
– Hati-hatilah jika bersahabat dengan orang kaya baru.
– Hati-hatilah mengikut pemimpin yang masih muda.
– Jangan menumpang perahu yang hanya memiliki pengapung sebelah.

Lima rupanna mappasala nawanawa, iyanaritu :
1. Masero cinnae
2. Nabette’ rennu
3. Nalipe’e tau
4. Nawasue bacci
5. Maraja teae.

Artinya:
Lima macam yang membuat orang salah pemikiran ;
1. Terlalu mau
2. Terlalu gembira
3. Terlalu takut
4. Terlalu marah
5. Terlalu tidak mau.

Tanranna tau sulesana-e, iyanaritu :
Mola-i ada naparapi,
Duppa-i ada napasau,
Matu ada natuttukenna,
Taro-i gau’ nariakkuanna-e’.

Baca Juga :  Penelitian Lembaga Seni Budaya Teluk Bone Sebagai Wadah Pelestarian Musik Tradisional di Kabupaten Bone

Artinya:
Ciri orang bijaksana, yaitu :
Mampu mengikuti pembicaraan,
Dalam menyambut pembicaraan ia membalasnya dan mengalahkannya,
Menyusun pembicaraan dengan teratur dan terarah,
Melakukan perbuatan yang sepatutnya.

Eppa’ tanranna tomadeceng kawali’e ati’e, iyanaritu :
Sewuwani passui’e ada’ nappatuju,
Maduanna matu’i ada’ nasatinaja,
Matellunna ada’ nappasau’,
Maeppa’na molai ada na parapi.

Artinya :
Ada empat tandanya orang yang baik hati.
Pertama, mengeluarkan perkataan yang benar (bercakap benar),
Kedua, menyusun kata-kata yang bijaksana,
Ketiga, menerima perkataan (nasihat) dan menguasainya,
Keempat, teliti dalam berkata

Naiya solangnge’i mangkaue, iyanaritu :
Sewuwani nabawampawangngi tau tebbe’e,
Maduanna denna situru’e ada ribicara melempu’e,
Matellunna temmalempue’i ripadanna tau,
Maeppana napesangi tori alena maggau’ bawang ri tomaega’e.

Artinya :
Seseungguhnya yang merusak pemimpin itu adalah :
Pertama, bertindak sewenang-wenang kepada rakyat.
Kedua, tak ada kesepakatan dalam kejujuran.
Ketiga, tidak jujur kepada sesama insan,
Keempat tidak melarang orangnya berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat.

Aniniri 2, mupoadai 1, mupogau’i 1, muingerrangngi 2, muallupai 2 mulolang ri tengngana padammu rupa tau.

1. Aja’ mucellai pojinna tauwwe…
2. Aja’ murekengngi appunnanna tauwwe.
3. Poadai anu sitinaja weddingnge naporio tauwwe.
4. Pogau’i gau’ sitinaja weddingnge napudeceng tauwwe.
5. Ingngerrangngi pappedecengna tauwwe lao ri idi’.
6. Ingngerrangngi asalammu lao ri tauwwe.
7. Allupaiwi pappedecengmu lao ri tauwwe.
8. Allupaiwi asalangna tauwwe lao ri idi’.

Duami passaleng nassabari nasisala rupa tauwwe ri lalengna lino, iyanaritu :
Anu temmanessae sibawa
Anu tenripahangnge.

Artinya :
Hanya 2 hal yang menjadi penyebab perselisihan antar sesama manusia di dunia ini, yaitu :
Hal yang tidak jelas dan
Hal yang tidak dipahami

Lele bulu tellele abiasang, naekia lelemua abiasangengnge, abiasang topa palelei.

Artinya :
Gunung dapat berpindah tapi kebiasaan tidak dapat berpindah, namun kebiasaan dapat berpindah jika kebiasaan pula yang memindahkannya

Baca Juga :  KESAKSIAN AKHIR ABAD

Makkedai nabitta Muhammad SAW ”iyyaritu lino’e, eppa’i uwanggena, iyanaritu :
Sewuwani arung malempu’e,
Madduanna panrita bokoringngi’e lino’e, pakkasiwiyanna manri puang allah ta’ala napogau,
Matelluna to’sugi’e na malabo,
Ma’epana pakke’re sabbar’ra.

Artinya:
Telah bersabda nabi junjungan kita Muhammad SAW : Dunia ini empat tiangnya, yaitu :
Pertama pemerintah yang amanah,
Kedua para ulama yang membelakangkan dunia dan hanya mengutamakan suruhan agama,
Ketiga para hartawan yang dermawan dan
Keempat fakir miskin yang sabar.

Sebenarnya masih banyak sastra Bugis selain yang tercatat di atas.