taroi siya mattonrong Kompania Balandae
apa’ masiri weggangnga taroangngi pau temmate’
watakku ripadakku sulangali
padakku le’ba risompa

tellu memengngi ponratu kutoddo kuteallara
ata memengnga ri Bone
kurilanti’si ponggawa mangkau ritengnga padang
tajajiyangnga riperinyamenna Bone

iya arena labela betta massolasolae
temmennajai sungekku mattekka ri pammassareng
inappa memengngi bela paranru’ rukka mawekke’
allingereng mangkakku batara tungke’na Bone
namasallena ri maje sumange bannampatikku
wajo wajo mani lolang ri wanua lino

kuwinreng tommiro bela tonangeng passingarakku
kuwana maccappu bello riwala wala bessie
ri appasareng kannae

Terjemahan :

Ikrar Petta Ponggawae, Baso Pagilingi

Biarkanlah Belanda menyerang
Sebab aku malu meninggalkan kesan yang buruk
Terhadap sesamaku laki-laki
sesamaku pemberani

Ada tiga hal yang kupegang teguh sehingga tidak akan goyah
Saya adalah warga asli di Bone
Kemudian diangkat lagi sebagai Panglima Perang
Saya dilahirkan dalam suka dan dukanya Bone
Sayalah pemberani yang bebas
Tidak menyayangi jiwaku menyeberang ke alam baqa
Setelah baginda mengumumkan perang
Ayahanda sekaligus rajaku penguasa tunggal di Bone
Semangatku sudah berada di akhirat
Hanyalah bayang-bayangku yang nanpak di dunia

Memang saya hanya meminjam tubuh kasar ini
Saya akan memperlihatkan kelincahan di atas panggung
Di medan perang