oleh

Contoh Percakapan Bahasa Bugis

Berikut ini disajikan contoh percakapan bahasa sehari-hari beserta artinya. Agar kosakata yang disajikan dapat diucapkan dengan baik dan benar maka terdapat 3 poin yang perlu diperhatikan yaitu:

Vokal yang memiliki tanda diakritik berupa topi seperti /â/, /î/, /û/, /ê/, dan /ô/ merupakan vokal panjang.

Vokal /e/ dibaca seperti huruf e dalam kata setara sedangkan vokal /é/ dibaca seperti huruf e dalam kata sore. Jika vokal /é/ digaris-bawahi sehingga menjadi /é/ maka dibaca panjang seperti huruf e dalam kata setan.

Tanda apostrof [‘] setelah huruf vokal menandakan bahwa suku kata sebelumnya diakhir dengan glottal stop. Cara membacanya yaitu seperti membaca huruf Hamzah sukun dalam huruf Hijaiyyah.

Berikut percakapan antara Mistere dan Lahiyya:

Mistere : Âga karéba?

Apa Kabar?

Lahiyya : Karéba madécéng mua. Idi’?

Kabar baik. Kalau anda?

Mistere : Karéba madécéng mato.

Kabar baik juga.

Mistere : Îga asetta’?

Siapa nama nama Anda?

Lahiyya : Lahiyya asekku’. Idi’?

Nama saya Lahiyya Kalau Anda?

Mistere : Mistere Petoro asekku’. Biasa Mistere naollîrangnga’ tauwé.

Nama saya Mistere Petoro. Orang-orang biasa memanggilku Mistere

Mistere : To âgaki’?

Anda orang (suku atau kebangsaan) apa?

Lahiyya : To Ûgîka’. Idi’?

Saya orang Bugis. Kalau Anda?

Mistere : To Balanda ambo’ku’, to Sunda indo’ku’.

Ayah saya orang Belanda, ibu saya orang Sunda

Lahiyya : Mânengka pâlé’ maccaki’ mabbasa Ûgî?

Terus kenapa Anda bisa pintar berbahasa Bugis (padahal Belanda bukan Bugis)?

Mistere : Engka sibawakku’ to Ûgî. Aléna paggûruka’ mabbasa Ûgî.

Ada temanku orang Bugis. Dia yang mengajariku berbahasa Bugis.

Mistere : Tégaki’ pôlé?

Anda dari mana?

Lahiyya : Pôléka’ ri bolâna sibawakku’.

Saya dari rumah temanku.

Mistere: Tégaki’ monro?

Anda tinggal di mana?

Lahiyya : Engkaka’ ri Jalan Pisang monro.

Saya tinggal di Jalan Pisang.

Mistere : Mittani’ marâpe’ koé kotaé?

Anda sudah lama menetap di kota ini?

Lahiyya : Iyyé’, mittana’, mappulo taunni ittâna.

Iya, sudah lama, sudah puluhan tahun lamanya.

Mistere: Iyatosi iyya’, nappaka’ siuleng monrôku’ koé kotaé.

Kalau saya, baru satu bulan saya tinggal di kota ini.

Lahiyya : Ri olôna iyaro, tégaki’ marâpe’?

Sebelum itu, Anda menetap di mana?

Mistere : Mittaka’ marâpe’ ri Bandung. Engka kâpang pituttaung ittâna.

Saya lama menetap di Bandung. Kira-kira 7 tahun lamanya.

Riani : Âga pâlé’ diattungka lao koé?

Kalau begitu apa tujuan Anda ke sini?

Mistere : Engka usahâku’ maélo’ upajokka.

Saya memiliki usaha yang hendak kujalankan.

Lahiyya : Usaha âgana, rékko wedding mua diakkutanang?

Usaha apa, kalau boleh tanya?

Mistere : Maddangkang îcôka’.

Saya berdagang tembakau.

Lahiyya : Îcô?

Tembakau?

Mistere : Iyyé’, îcô. Iyasirota’ lâku makkokkoé.

Iya, tembakau. Itu lagi yang laku sekarang.

Lahiyya : Côco’ni, engka sappusekku’ paddare’ îcô. Tassiaga biasa diangelliang?

Kebetulan, saya memiliki sepupu petani tembakau. Berapa harga yang biasa Anda bayarkan (ketika membeli tembakau)?

Mistere : Maddupa-rupang ellinna. Engkato masûlî, engkato masémpo. Onrong tanengenna napoléi. Rékko mattompo’ bûlûi biasa mattompo’to ellinna.

Harganya bermacam-macam. Ada yang mahal, ada juga yang murah. Tergantung lokasi penanamannya. Jika berada di puncak gunung, harganya juga biasa menggunung.

Lahiyya : Iyatôsi sappusekku’, engkatôsi ri galungngé natâneng icôna. Masémpo ellinna rékko engkai ri galungngé ritâneng?

Kalau sepupuku, menanam tembakaunya di sawah. Harganya murah kalau ditanam di sawah?

Mistere : Assaleng matinulû moi commôki tai sâpi, déto tu namasémpo ellinna. Nasaba’ iyatu tai sapié napakessingi cokkona sibâwa rasâna icôé.

Asalkan dia rajin memupuknya dengan kotoran sapi, maka harganya tidak akan murah. Sebab kotoran sapi itu sangat baik bagi pertumbuhan dan rasa tembakau.

Lahiyya : Iyako tai sâpi mani maélo’ diaccommokang, détotu namasussa. Nasaba’ sikawéng galunna sibâwa wakké sapinna. Nappani maéga-égato sapinna.

Jika hanya kotoran sapi yang mau dijadikan pupuk, sepertinya hal itu bukanlah masalah baginya. Sebab sawah dan kandang sapinya berdekatan. Bukan hanya itu, sapinya juga banyak.

Mistere : Makessing tongeng tu pâlé icôna sappusetta’. Rékko engka wettutta’ tapasiruntu’ lâloka’.

Kalau begitu tembakau sepupu anda sangat berkualitas. Kalau anda punya waktu luang, tolong pertemukan dengan saya.

Lahiyya : Iyyaé céddé’-céddé’é maréssa’ tu kâpang upasiruntu’ki’ nasaba’ sîbu’ka’.

Kalau dekat-dekat ini mungkin susah bagi saya untuk mempertemukan anda karena saya sibuk.

Mistere : Rékko nomoro’ hapéna, wedding mo wâla?

Kalau nomor hapenya, boleh saya minta?

Lahiyya : Iyyé’, wedding mo. Naé’kiya majâ jaringangngé tujunna koro?

Iya, boleh. Tapi jaringan (seluler) di tempat itu buruk (sehingga susah dihubungi).

Mistere : Jaji mappékkôgani pâlé bara’ weddingnga’ siruntu’?

Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu?

Lahiyya : Rékko maélo’ moki’ mattâjeng ri lalenna siminggué. Alang bawanna nomoro’ hapéta’. Rékko pûrani jamakku’ minggu paimeng, silonni’ lokka siruntu’ sappusekku’.

Jika Anda bisa menunggu dalam seminggu. Berikan saja namor hape Anda kepada saya. Jika pekerjaan saya telah selesai minggu depan, kita bisa pergi bersama-sama untuk bertemu sepupuku.

Mistere : Iyyé’, dé namagâga mattâjekka’. Ayyé nomoro’ hapéku’. Talipongi bâwanna rékko maélo’ni mangûju.

Iya, saya tidak apa-apa menunggu. Ini nomor hapeku. Telepon saja saya jika Anda sudah mau berangkat.

Lahiyya : Iyyé’.

Ya.

Demikian contoh percakapan dalam bahasa Bugis. Demi kearifan lokal Anda juga bisa mulai dari sekarang. (Gantolle Cella’e).

Selanjutnya